Trigeneracja

Systemy skojarzonego wytwarzania chłodu, ciepła i energii elektrycznej, zwane również systemami trigeneracyjnymi, stanowią połączenie instalacji kogeneracyjnych i absorpcyjnych agregatów chłodniczych.

Trigeneracja

Silniki gazowe Jenbacher firmy INNIO zapewniają doskonałe rozwiązanie w zakresie klimatyzacji i/lub chłodzenia. Urządzenia kogeneracyjne odznaczają się wysoką sprawnością i niskim poziomem emisji. Absorpcyjne agregaty chłodnicze stanowią oszczędną i ekologiczną alternatywę dla konwencjonalnych urządzeń tego typu z agregatami sprężarkowymi. Połączenie tych dwóch elementów umożliwia osiągnięcie doskonałej całkowitej wydajności paliwowej, wykluczenie czynników chłodniczych HCFC/CFC oraz obniżenie całkowitego poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Jak to działa?

Połączenie instalacji kogeneracyjnej z absorpcyjnym agregatem chłodniczym umożliwia wykorzystanie okresowego nadmiaru ciepła do chłodzenia. Dzięki temu gorąca woda z obiegu chłodniczego instalacji kogeneracyjnej zapewnia energię do zasilania absorpcyjnego agregatu chłodniczego.

 • Absorpcyjne agregaty chłodnicze wytwarzają wodę ochłodzoną przez podgrzewanie dwóch substancji (np. wody i soli bromku litu), które pozostają w równowadze termicznej do momentu rozdzielenia, a następnie łączą się ponownie w wyniku odprowadzenia ciepła.
 • Podawanie i odprowadzanie ciepła przeprowadzane w próżni przy zmiennym ciśnieniu (około 8 mbar i około 70 mbar) powoduje zaburzenie równowagi termicznej obu materiałów, zmuszając je tym samym do poddania się desorpcji lub absorpcji.
 • Wodę (czynnik chłodniczy) i sól bromku litu (absorbent) zwykle stosuje się do wytwarzania wody ochłodzonej o temperaturze od 6 do 12°C. Z kolei amoniak (czynnik chłodniczy) i wodę (absorbent) wykorzystuje się do chłodzenia w bardzo niskich temperaturach nawet do -60°C.

Cechy i korzyści

 • Systemy absorpcyjne do klimatyzacji są znacznie bardziej wydajne i oszczędne pod względem wytwarzania niewielkich emisji tlenków azotu (NOx) w porównaniu z konwencjonalną technologią chłodniczą.
 • Dzięki wykorzystywaniu ciepła z silnika trigeneracja korzysta ze stosunkowo taniej „energii odpadowej”.
 • Wytworzoną energię elektryczną można wprowadzić do publicznej sieci energetycznej lub wykorzystać na potrzeby własne zakładu.
 • W okresach niskich temperatur ciepło może posłużyć do pokrycia potrzeb grzewczych.
 • Prosta konstrukcja wysokiej jakości bez ruchomych części przekłada się na niskie koszty konserwacji i długie okresy serwisowe.
 • Praca bez hałasu
 • Możliwość zasilania dwoma rodzajami paliwa
 • Niższe koszty w całym okresie eksploatacji
 • Zastosowanie wody jako czynnika chłodniczego wyklucza używanie substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej

Media